പ്രായത്തെ ചെറുക്കാന്‍ ഏഴ് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

Health Tips

നന്നായി ഉറങ്ങുക

പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക

ധ്യാനം ശീലിക്കുക‌

പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളം കഴിക്കുക

ദിവസം 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക

മദ്യാപാനം, പുകവലി ഇവ ഒഴിവാക്കുക

ശരീരപരിപാലനത്തിന് ഏതാനും സമയം നീക്കി വയ്ക്കുക

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *